Zapeljivost

Kaj je zapeljevanje?

Zapeljevanje lahko razumemo kot vabilo v določeno vrsto odnosa. Je ravnanje, s katerim skušamo pri drugem zbuditi ugajanje, všečnost, zaljubljenost ali ljubezen. Z zapeljevanjem nameravamo zavedno ali nezavedno vplivati na drugega, narediti mentalni imprint v drugem, z namenom, da bi pri drugemu zbudili pozitivna čustva do sebe.

Umetnost zapeljevanja je umetnost zbujanja fantazij.

Privlačnost : Zapeljevanje

Privlačnost je enostranska, vezana na osebno delovanje in vtis. Lahko jo občutimo tudi do osebe, s katero sploh nimamo komunikacije, namenjena pa je temu, da pripelje do komunikacije. Privlačnost ni namenjena določeni osebi.  

Zapeljevanje pa je mogoče šele, ko vzpostavimo medsebojni stik. Zapeljevanje zavedno ali nezavedno poteka v vseh interakcijah, pri čemer ima posebno mesto erotično zapeljevanje, ki je namenjeno izgradnji erotične interakcije (samo seksualne ali partnerske).  

Tudi razgovor za službo vsebuje elemente (osebnostnega, intelektualnega) zapeljevanja, saj skušamo biti všeč potencialnim delodajalcem, a načeloma je to zapeljevanje erotično le v manjši meri. Tudi prijateljstvo gradimo na medsebojnem (neerotičnem) zapeljevanju, saj pravimo, da so nam naši prijatelji všeč kot ljudje. 

Erotično zapeljevanje

Erotično zapeljevanje naj bi bilo namenjeno vzpostavitvi seksualnega, čustvenega ali partnerskega odnosa.

Pomembno: za izgradnjo partnerskega odnosa sta potrebni obe vrsti erotičnega zapeljevanja, seksualno in emocionalno. Drug izraz za erotično zapeljevanje je tudi flirtanje, a ta izraz ima lahko več drugih pomenov, ki jih bomo pojasnili v nadaljevanju. 

Seksualno zapeljevanje ima za cilj spolni odnos, seksualno zadovoljitev. Poteka skozi uglaševanje na zavedne in nezavedne senzualne želje, na potrebo po seksualnosti. Zbudi občutek, da smo privlačni in zaželeni kot spolni partnerji, v svoji primarni spolni vlogi. Ima pomembno vlogo tako pri izgradnji partnerskega odnosa kot znotraj njega. 

Moško seksualno zapeljevanje je ponavadi bolj neposredno in bolj verbalno kot žensko. Žensko pa pogosteje poteka na neverbalni ravni in je bolj posredno. 

Emocionalno zapeljevanje pa ima za cilj zbuditi ugajanje, čustveno bližino, ljubezen. Načeloma je namenjeno izgradnji partnerskega (čustvenega) odnosa. Poteka skozi uglaševanje na zavedne in nezavedne čustvene potrebe. Zbudi občutek, da smo sprejeti, ljubljeni. 

Proces poteka na dveh ravneh: drugemu/i realno sporoča, kaj mu pri njemu/njej ugaja skozi pozitivno zrcaljenje, ki pri drugem zbuja pristne dobre občutke o sebi, obenem pa empatično in obzirno sporoča tisto, kar mu/ji manj ugaja. Proces ponuja tudi realen obet izpolnitve čustvenih potreb po bližini in ljubljenosti, torej realno čustveno bližino in varno navezanost, ki jo posameznik išče.

Erotično zapeljevanje kot vabilo v partnerstvo

 • Erotično zapeljevanje s ciljem vzpostavitve partnerskega odnosa in izgradnje navezanosti
  Erotično zapeljevanje z namenom, da izgradimo varen čustven, partnerski odnos vključuje tako seksualno kot emocionalno zapeljevanje, pri čemer se ti dve obliki med seboj dopolnjujeta in nadgrajujeta. Obenem pa je to le del skupne investicije v skupen projekt, imenovan komplementaren partnerski odnos.
 • Erotično zapeljevanje kot del partnerskega odnosa
  Erotično, tako seksualno kot emocionalno zapeljevanje je nujen sestavni del konstruktivnega partnerskega odnosa, saj tako partnerju/ki sporočamo, da nam ugaja in da ga/jo sprejemamo in imamo radi tudi kot spolnega in čustvenega partnerja.  

Zlasti starševstvo, pa tudi druge obveznosti neredko zmanjšajo tovrstno investicijo. Partnerja začenjata tako dobivati občutek, da sta samoumevna, nezanimiva in erotični del odnosa začne zamirati.

Erotično zapeljevanje kot (medsebojna) igra, samopotrjevanje ali moč

Velikokrat zapeljevanje nima drugega cilja kot zbuditi samo nekaj prijetnih občutkov, recimo opaženost ali ugajanje. Med sabo si (neverbalno in verbalno) pošiljamo sporočila, da bi lahko bilo potencialni erotični partnerji.

 • Kako naj razumemo “nedolžno” spogledovanje, flirtanje?
  Če se pri tem zavedamo,  da nimamo namena zgraditi odnosa, so ponavadi ta sporočila zelo omejena in tudi z jasno izraženimi mejami, ki jih ne nameravamo prestopiti. Sporočamo le, da nam nekdo ugaja. Če je ta motiv obojestranski, se spogledovanje zaključi brez kakršnegakoli neugodja. Za ljudi, ki zmorejo taka sporočila, vključno z mejami,  jasno in primerno artikulirati, ponavadi pravimo, da so šarmantni. 
 • Kako se z zapeljevanjem povezuje samopotrjevanje?
  V teh primerih je cilj zapeljevanja zbuditi v drugemu erotični ali čustveni odziv, a brez namena udejanjanja tega odnosa, pri čemer ta meja ni jasno sporočena. Cilj zapeljevalca si je potrditi občutek lastne vrednosti. Z razliko od konstruktivno usmerjenega emocionalnega zapeljevanja, je v tem primeru cilj zbuditi čustveno odvisnost. 

V teh primerih prihaja do izmenjave nerealno pretiranih narcističnih gratifikacij , neredko tudi vzporedno z rušilnimi manipulativnimi kritikami na najbolj ranljivih področjih. Vzpostavi pa se tudi obet izpolnitve čustvenih prikrajšanj (simbioza, narcistično zrcaljenje, izpolnitev otroških čustvenih potreb). Prihaja namreč do »čustvenega hranjenja« in ne-varne navezanosti. 

O erotičnih plenilcih 

V tem primeru govorimo o zapeljevanju kot potrebi po nadvladi, moči, manipulaciji. 

 • Zloraba seksualnega zapeljevanja – seksualni plenilci

         Poznamo 3 vrste cilje seksualnih plenilcev. To počnejo za: 

 • pridobitev pozicije moči znotraj emocionalnega (partnerskega) odnosa, ko prihaja do trgovanja s seksualno zadovoljitvijo. Ta pojav je pogost, predvsem ko ženska zlorablja seksualnosti za manipulacijo s partnerjem.   
 • pridobitev pozicije moči ali finančne, poslovne oziroma statusne koristi. V praksi skrajno maligno obliko predstavlja kompromitiranje ali izsiljevanje s seksualno eksplicitnimi vsebinami, benigno obliko pa prostitucija. 
 • pridobitev in zlorabo čustvene navezanosti. V teh primerih se seksualnost uporabi kot manipulativno podpiranje iluzije čustvene navezanosti za pridobitev koristi. Skrajno maligna oblika je recimo prepoznavanje ranljivosti za seksualno odvisnost in izgradnja le-te za pridobitev drugih koristi.   
 • Zloraba emocionalnega zapeljevanja – erotični plenici 

         O zlorabi emocionalnega zapeljevanja, t.i. erotičnih plenilcev govorimo v primerih ko je cilj: 

 • seksualna zadovoljitev (primer: obljuba ali vzpodbujanje iluzije čustvenega odnosa pri iskanju seksualne zadovoljitve). Pogosta je predvsem moška zloraba čustvenega zapeljevanja.
 • samopotrjevanje (primer: izražanje ali vzbujanje iluzije čustvenega odnosa brez namena uresničenja takega odnosa). Odnos se v teh primerih zaključi pred izgradnjo recipročnega čustvenega odnosa, ko se druga oseba čustveno naveže ali pričakuje predanost. 
 • pridobitev koristi; finančne, poslovne, statusne, golddiggers, scaming, itd. (primer: namerno manipulativno vzpodbujanje čustvenega navezovanja druge osebe izključno s ciljem pridobitve materialne ali nematerialne koristi.)  Ponavadi so izvajalci psihopatsko strukturirane osebe z izrazito razvito kognitivno empatijo brez kančka čustvene investicije (sočutja).  
 • emocionalna ali fizična zloraba (primeri: spolne zlorabe, destruktiven ali nasilen odnos ali seksualnost, poniževanje in mučenje). Sadistični posamezniki uporabljajo zlorabljajo to zapeljevanje predvsem za povzročanje psihične ali telesne bolečine, sami pa uživajo v mučenju drugega.